دورهمی‌های جملت هربار بستری مشترک دارند: املت و معاشرت

 دورهمی‌های جملت هربار بستری مشترک دارند: املت و معاشرت

دورهمی‌های جملت هربار بستری مشترک دارند: املت و معاشرت. اما هر بار حول موضوعی متفاوت شکل می‌گیرند. هرچند املت و معاشرت پایه و اساس قرارهای جمع املت جمعه است، ولی موضوعی هم برای معاشرت داریم. موضوعی که ممکن است یک کتاب باشد، یک مناسبت، یک اتفاق خوب مثل سفر.
ما دلمان می‌خواهد آدم‌های شبیه به هم در جهان اطراف‌مان با تمام تجربه‌ها و دانسته‌هایشان دور یک میز جمع شوند و از قصه‌هایشان برای هم بگویند. و کجا بهتر میز صبحانه و پای بساط دل‌چسب املت.

 قرار‌های جملت چشم‌اندازهایی وسیع‌تر از من و تو دارند و فضایی فراهم می‌آورند برای رفاقت‌های تازه؛ تا قصه‌هامان را برای هم تعریف کنیم و به قصه‌های هم وارد شویم.

در این دورهمی‌ها قطعاً از یکدیگر یاد خواهیم گرفت. پس قرار می‌گذاریم تا در جمع املت جمعه – با سخاوت تمام – این تجربه‌ها را در اختیار هم بگذاریم.

گوش به زنگ خبرها باشید، به همین زودی‌ها و بدانید که بی‌صبرانه منتظر معاشرت با شما هستیم.

قدم‌تان روی چشم [ ِ جملت]