می‌گویند گاهی بساط عیش خودش جور می‌شود

می‌گویند گاهی بساط عیش خودش جور می‌شود

می‌گویند گاهی بساط عیش خودش جور می‌شود، گاهی به صد مقدمه ناجور می‌شود. قرار اول جملت هم شامل همین بیت شد. ویروسی که در دو سال گذشته کنارمان مشغول آتش سوزاندن است دوباره تصمیم گرفته رنگ شهرهای روی نقشه را…