در قرار اول از سفر خواهیم گفت.

در قرار اول از سفر خواهیم گفت.

در قرار اول از سفر خواهیم گفت. با رفقایی که شاید خوب بشناسیم‌شان و می‌دانیم که حسابی اهل سفرند. منصور ضابطیان جهانگردی است که دنیا را به سبک خودش دیده. روزنامه‌نگار، منتقد سینماست و اجرا، نویسندگی و تهیه‌کنندگی برای تلویزیون…
 می‌گویند گاهی بساط عیش خودش جور می‌شود

می‌گویند گاهی بساط عیش خودش جور می‌شود

می‌گویند گاهی بساط عیش خودش جور می‌شود، گاهی به صد مقدمه ناجور می‌شود. قرار اول جملت هم شامل همین بیت شد. ویروسی که در دو سال گذشته کنارمان مشغول آتش سوزاندن است دوباره تصمیم گرفته رنگ شهرهای روی نقشه را…